Hopp til hovedinnhold
1 / 0

Hasleliåsen - Eneboligtomter for salg i nytt boligfelt på Skåla

Hasleliåsen tomter, 6456 Skåla
Jørgen Gravdehaug
Eiendomsmegler/Avdelingsleder
Prosjektet bygges av

Blink Hus Dale Malo

Vi bygger eneboliger, flermannsboliger og hytter for kunder og i egen regi. Til sammen produserer vi hvert år mellom 30 - 40 boenheter.

Gå til forhandlersiden

Hasleliåsen boligfelt ligger på Nesjestranda i Molde Kommune.
Ca. 200 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker.

Her kommer lekeplasser, friområder og natur i umiddelbar nærhet.
Et boligområde for hele familien.

Kjøper kan overta tomten, og starte søknadsprosess og bygging av egen bolig så snart infrastruktur for området er ferdigstilt, og fradeling er gjennomført av kommunen. Dette er beregnet til desember 2020 - februar 2021.
Tomtene er klare for overtagelse når tomtene har fått egne gnr/bnr, og rekkefølgebestemmelse for igangsetting er innfridd, og det er mindre enn 6 mnd. til rekkefølgebestemmelser for brukstillatelse er innfridd. Det må stilles garanti eller holdes tilfredsstillende beløp til brukstillatelse kan gis. Siste frist for ferdigstillelse av infrastruktur og rekkefølgekrav for brukstillatelse er 2. kvartal 2021

19 tomter ligger nå ute for salg.
Se hasleliaasen.no for tomtevelger.

Beskaffenhet

Hver tomt er eiertomt, og vil få et areal på ca. 909 - 1124 kvm.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling og endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomtene er iht. detaljreguleringsplanen markert som
BFS 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, og 27.

Hasleliåsen Eneboligtomter i nytt boligfelt på Skåla

Regulering

Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2008-2020 vedtatt 28.05.2009. Eiendommen er vist som Boligområde - framtidig.
Eiendommen omfattes også av detaljreguleringsplan "Hasleliåsen - øst, mindre endring" med bestemmelser vedtatt 12.06.2020 med plan-ID 202015. Planen erstatter plan-ID 201411 "Hasleliåsen boligfelt". Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, samt LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR.
Tomtene i disse kjøpsbetingelsene er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS).

Vei, vann og kloakk

Tomtene leveres grovplanert slik de fremstår ved besiktigelse.
All videre opparbeidelse er kjøpers ansvar.
Tomtene vil være tilrettelagt for å kunne tilknyttes offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.
Tilknytning bekostes av kjøper. Ta kontakt med Molde kommune for pris, se vedlagte gebyrregulativ.

Ferdigattest

Selger plikter å fremskaffe ferdigattest på infrastruktur.
Det er inngått avtale mellom selger og Molde kommune for opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Selger og kommune skal samarbeide om etablering av teknisk infrastruktur slik at regulert tomtegrunn blir klargjort for bygging i samsvar med reguleringsplanen.
Utbygging av infrastrukturen vil skje i minst to byggetrinn.
Dersom ferdigattest på infrastruktur ikke foreligger vil et beløp fra oppgjøret bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av §47 garanti eller ved utstedelse av ferdigattest.

Diverse

Trekkrør til fiber (TV/internett) er lagt inn til tomtegrense.
Tilknytning og abonnement bekostes av kjøper.

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet.
- tomten må bebygges innen 5 år
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter
Om tomten er godkjent for bolig, så er det ikke tilstrekkelig å oppføre en garasje.
Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.

Selger har inngått utbyggingsavtale med Molde kommune.
Feltet, og dermed lekeplasser og fellesområder, er delt mellom selger og Molde kommune. All eiendom tilhørende fellesarealer, veg og lekeplasser m.m., vil bli overført til Molde kommune.
Pliktig medlemskap i velforening som ev. blir etablert i boligfeltet, kan bli tinglyst som heftelse på eiendommen. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter, som har ansvar for drift og vedlikehold av alle private fellesanlegg, herunder
fellesområder, lekeplasser, felles adkomster, og ev. felles tekniske anlegg.
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene, som bestående av alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen.

Andre prosjekter fra Blink Hus Dale Malo